Θέσεις για Διδακτορικές Σπουδές

Θέσεις για Διδακτορικές Σπουδές

Στο εργαστήριο μας έχουμε τουλάχιστον μια καινούργια θέση για σπουδές διδακτορικού επιπέδου (PhD) σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με γνωστική νευροεπιστήμη ή/και γνωστική νευροαποκατάσταση, για εισαγωγή τον Σεπτέμβριο του 2021. Διαθέσιμες υποτροφίες και οικονομική στήριξη από εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα.

Πληροφορίες για τη δουλειά στο εργαστήριο μας: https://www.nkonstantinou.com Πληροφορίες για αίτηση: https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=435850 Πληροφορίες για τις υπόλοιπες θέσεις διδακτορικού κατά Τμήμα στο ΤΠΚ: http://bit.ly/30OTvWv Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Απριλίου 2021

PhD Positions in our Lab

We have at least one new place in our lab for doctoral studies (PhD) in a subject related to cognitive neuroscience and / orcognitive neurorehabilitation, for admission in September 2021. Available scholarships andfinancial support from external research programs.

Information about the work in our lab: https://www.nkonstantinou.com Application information: https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=435850 Information on the remaining doctoral positions by Department at CUT: http://bit.ly/30OTvWv Deadline for applications: April 15, 2021

Avatar
Nikos Konstantinou
Assistant Professor of Cognitive Neuroscience

My research interests include attention, working memory, and perception.